สาขาอุตสาหกรรม

กัญชงและสารสกัดจากกัญชงสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสมัยก่อนเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชงมีขอบเขตการพัฒนาจำกัดอยู่ที่หมวดของสินค้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประวัติการใช้และพัฒนาอย่างยาวนานและถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประชาชนในยุคสมัยก่อนจวบจนถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำกัญชงมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคและบริโภคนั้น พบว่าบางประเภทผลิตภัณฑ์ก็มีการค้นพบการใช้หรือการอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในวัฒนธรรมบางแหล่ง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางประเภทถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การพัฒนาข้อกฎหมายในการนำกัญชงหรือสารสกัดจากกัญชงมาใช้ในสินค้าอุปโภคและบริโภค ยังเป็นที่ถกเถียงและอภิปรายในวงกว้าง และทำให้การกำกับดูแลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของแต่ละที่มีความแตกต่างกันไป  จากการศึกษารวบรวม รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชงและสารสกัดกัญชง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสรุปได้ ดังนี้

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กล่าวถึงในที่นี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีการใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบรับประทาน น้ำมันสำหรับทา หรือแผ่นแปะร่างกายที่มีการเคลือบสารสกัด โดยจากการสืบค้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากสารสกัดกัญชง (Hemp extract) หรือสารสกัด CBD หรือสารสำคัญอื่น ๆ ที่สกัดได้จากกัญชงเป็นสำคัญ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการอ้างถึงสรรพคุณและประโยชน์ต่อสุขภาพหรือร่างกายในแง่ต่าง ๆ ซึ่งจากการสืบค้น พบว่า บางผลิตภัณฑ์มีการอ้างอิงสรรพคุณที่มีแนวโน้มใกล้เคียงเป็นผลิตภัณฑ์ยา อย่างไรก็ตามสำหรับรายละเอียดการใช้ผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ หลาย ๆ ที่จะมีการกำชับไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ควรมีการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมก่อน