คลังความรู้

ทั้งหมด 17 รายการ

...
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

5 ม.ค. 2566

...
ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

26 พ.ย. 2564

...
กัญชง (HEMP) พืชเศรษฐกิจใหม่ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้ประโยชน์กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม

26 พ.ย. 2564

...
การถ่ายทอดองค์ความรู้การสกัดพืชการกัญชงด้วยวิธี Sovlen Extraction ภายใต้ครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ปีงบประมาณ 2564

13 ต.ค. 2564

...
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสกัดกัญชง ด้วยระบบ Supercritical CO2 Extraction โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 ต.ค. 2564

...
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการน้ำมันหอมระเหยจากกัญชง โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 ต.ค. 2564