FAQ

การค้า

ผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) มีหน้าที่จัดทำรายงานการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการปลูก เช่น ช่อดอก ใบ ราก ลำต้น ในแบบรายงาน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องรายงานทั้งส่วนที่เป็นและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วย

ไม่มี ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาดและคุณภาพ

ผู้ปลูกที่มีใบอนุญาตซึ่งได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐให้ขอแก้ไขโครงการ โดยระบุในแผนการใช้ประโยชน์ว่าต้องการขายส่วนใดให้ใครบ้าง โดยยื่นคำขอแก้ไข ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ได้ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วยว่านำไปทำอะไร หรือขายให้ใคร

กรณีการโฆษณาขายส่วนต่างๆ ของต้นกัญชง/กัญชา อาจไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจเข้าข่ายขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษด้วย

การขายกัญชง/กัญชา ให้หน่วยงานเอกชน นั้น ขายได้เฉพาะส่วนที่ได้รับการปลดล็อค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพเท่านั้น ผู้รับอนุญาตผลิต(ปลูก) มีหน้าที่จัดทำรายงานการจำหน่ายผลผลิตที่ได้จากการปลูก เช่น ช่อดอก ใบ ราก ลำต้น ในแบบรายงาน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องรายงานผลผลิตทั้งหมดที่ได้ทั้งส่วนที่เป็นยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นยาเสพติดให้โทษด้วยว่านำไปทำอะไร หรือขายให้ใคร

สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ โดยต้องตรวจสอบข้อกฎหมายของประเทศผู้นำเข้าด้วย เนื่องจากในต่างประเทศอาจถือว่าเป็นยาเสพติดที่ต้องควบคุม

ประชาชนชาวไทยสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ โดยมีวัตถุประสงค์การขออนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหระทรวง โดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องยื่นแผนผลิตและแผนการใช้ประโยชน์ ประกอยการขออนุญาต กล่าวคือ ต้องบอกว่าปลูกเท่าไร ผลผลิตที่ได้จะนำไปขายให้ใคร หรือหน่วยงานใด เป็นหน้าที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมีผู้รับซื้อตั้งแต่แรกคล้ายการทำ Contract farming เพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาด โดยรัฐบาลไทยไม่ได้เป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากการปลูก

ผู้จดแจ้งจะต้องแนบ specification หรือ SDS (Safety data sheet) ของวัตถุดิบ ซึ่งต้องมีการระบุแหล่งผลิตภายในประเทศที่ได้รับอนุญาต สามารถตรวจสอบผู้รับ อนุญาตปลูกได้จากเว็บไซต์ อย.

สำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง และใบ แจ้ง การขนส่ง กรรีส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว อย.จะขอความร่วมมือในการทำฉลากอย่างง่าย เพื่อให้ผู้ผลิตปลูกจัดทำกำกับไว้ที่ภาชนะบรรจุ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผลิตจากแหล่งผลิตใด ผลิตเมื่อใด และให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตปลูก เป็นการยืนยันว่าเป็นวัตถุดิบถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งปลูกได้ เนื่องจาก ผู้รับอนุญาตปลูกต้องจัดทำรายงานการจำหน่ายส่วนต่างๆ ของกัญชง ทั้งส่วนที่เป็น ยส. และไม่เป็น ยส. ซึ่งบัญชีและรายงานต้องเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตด้วย