สาขาอุตสาหกรรม

หมวดหมู่

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชง  สถาบันอาหารร่วมกับ รศ น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรีและคณะ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเสริม Cannabidiol (CBD) ในอาหารสัตว์ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และสุขภาพในไก่เนื้อ (Effect of Cannabidiol (CBD) Supplementation in Animal Feed on Production Capacity and Health in Broiler)”  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)” ปีงบประมาณ 2564  โดยมีสมมุติฐานงานวิจัยคือ ไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมผลพลอยได้จากกัญชง (ใบและก้านกัญชงอบแห้ง) หรือสาร CBD มีอัตราการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมผลพลอยได้จากกัญชง หรือสาร CBD  ปัจจุบันกัญชงเป็นพืชที่กำลังเป็นที่สนใจเนื่องจากมีสารที่สำคัญคือ สารกลุ่ม Cannabinoids มีสารหลักที่พบ คือ delta 9 tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) และ cannabinol (CBN) โดยเฉพาะสาร CBD ซึ่งเป็นสารที่สามารถกระตุ้นความอยากอาหารและการเจริญเติบโตของไก่เนื้อได้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลพลอยได้จากกัญชง (ใบและก้านกัญชงอบแห้ง) และสาร CBD ที่ผสมในอาหารสัตว์ต่อการเจริญเติบโต สมรรถภาพการให้ผลผลิตด้านสุขภาพและภูมิต้านทานโรคของไก่เนื้อ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อจำนวน  2 สูตร คือ 1) สูตรมีส่วนผสมของผลพลอยได้จากก้านและใบอบแห้งของกัญชง  2) สูตรมีส่วนผสมของสาร Cannabidiol (CBD) จากกัญชงหรือสาร CBD ที่เทียบเท่า ซึ่งการพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงไก่เนื้อจำนวน 2 สูตร โดยใช้ผลพลอยได้จากก้านและใบอบแห้งของกัญชง และสาร CBD เป็นส่วนผสม 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้  ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายเงินในหลากหลายวิธีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี ไม่เครียด  เช่น อาหาร ของใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มี "การเติบโตที่น่าทึ่ง" อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง
 
ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนและมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาปี 2564 (คาดการณ์)
หน่วย : พันล้าน $US
 
ที่มา : https://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp
 
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาว่าผู้บริโภคที่อายุน้อยเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุด แนวโน้มการใช้จ่ายนั้นกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเพิ่มสำหป    ปแอเี่ัึื้รับผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาชีวิตสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ผลการสำรวจโดย American Pet Product Association ปี 2019-2020 พบว่า ครัวเรือนชาวอเมริกันมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถึง  67% ของครัวเรือนทั้งหมด หรือคิดเป็น 84.9 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้เลี้ยงสุนัข 63.4 ล้านครัวเรือน เลี้ยงแมว  42.7 ล้านครัวเรือน สัตว์เลี้ยงอื่นๆ เช่น ปลาน้ำจืด นก ปลาน้ำเค็ม สัตว์เลื้อยคลาน ม้า เป็นต้น  ในปี 2563 ที่ผ่านมา ชาวอเมริกันมีการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง มูลค่า 103.6 พันล้าน $US คาดว่าในปี 2564 นี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น  109.6 พันล้าน $US อัตราเติบโต 5.8%
 
American Pet Product Association คาดการณ์ส่วนแบ่งและมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงในปี 2564 ว่า กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ อาหารสัตว์จะมีมูลค่า 44.1 พันล้าน $US คิดเป็นสัดส่วน 40.23% รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้และดูแลสัตว์เลี้ยง มีมูลค่า 32.3 พันล้าน $US คิดเป็นสัดส่วน 29.47% กลุ่มที่ 3 คือ สัตว์มีชีวิต วัสดุสิ้นเปลือง และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ มีมูลค่า 23.4 พันล้าน $US คิดเป็นสัดส่วน 21.35% ดังภาพที่ 1