สมัครสมาชิก

  • STEP 1

    กรอกข้อมูล
  • STEP 2

    ยืนยันตัวตน
  • STEP 3

    ยืนยันลงทะเบียน

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าเป็นผู้ขอใช้บริการทำการยื่นคำขอเข้าสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ในระบบ และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง ▪ เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการสมาชิกเว็บไซต์ ▪ เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานของสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ▪ เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา ▪ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ ตามความเหมาะสม ▪ เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ▪ เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริมผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ายินยอมให้ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการดำเนินงานของสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุนสมาชิกเว็บไซต์ หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

▪ ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ▪ แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ▪ ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ▪ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้ ▪ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ▪ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ▪ ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6 ▪ ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ▪ ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล * สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 3. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 99 หมู่ 18 ถนนป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

6. ผลการเพิกถอนความยินยอม

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้สถาบันอาหารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทราบ และสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน **(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์) (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องสี่เหลี่ยม)** หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

Step 3