กัญชง Hemp

...
 • การใช้ประโยชน์จากช่อดอกตัวผู้ของต้นกัญชง
...
 • การใช้ประโยชน์จากกลุ่มลำต้น & เปลือกกัญชง และแกนกัญชง
...
 • การใช้ประโยชน์ใบกัญชง

สาขาอุตสาหกรรม

...
เครื่องสำอาง
MORE
...
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
MORE

ข่าว

success case DIPROM Target Agro-Industry

success case DIPROM Target Agro-Industry

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ           สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

กฎระเบียบมาตรฐาน

...
การขออนุญาต
มาตรฐาน
...
...
ภาษี
...

คลังความรู้

MORE
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

READ
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

READ